Algemene Voorwaarden

Food Experience B.V.

Samenwerking en onderdeel van.

Chapter Chocolate is een samenwerking met Food Experience B.V. en onderdeel van Blomberg Ventures B.V.

Blomberg Ventures B.V. staat in geschreven bij Kamer van Koophandel, onder inschrijvingsnr  80773834

Voor alle verkoop en leveringen zijn de standaard voorwaarden van Food Experience B.V. van toepassing.

Standaard voorwaarden van verkoop en levering:

Standaard voorwaarden van verkoop en levering:
Food Experience B.V.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnr 52205770

De Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Food Experience B.V. gevestigd te (3905 KZ) Veenendaal aan de Plesmanstraat 31, hierna: “FE”,

Artikel 1. Algemeen

1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van FE en liggen ten grondslag aan alle leveringen en/of diensten die FE verricht, alles in de ruimste zin des woord.

2. Onder “wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, de koper, alsmede een ieder die een opdracht aan FE heeft verstrekt. Waarin deze voorwaarden de wederpartij wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden. Onder “wederpartij” wordt tevens verstaan aspirant- wederpartij.

3. Afwijkende bepalingen en/of afspraken zijn slechts dan van toepassing, wanneer FE die uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt. Afwijkende voorwaarden van de wederpartij zijn op met FE gesloten overeenkomst niet van toepassing en binden FE niet.

4. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen deze algemene voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 17 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Offertes

1. Offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, steeds vrijblijvend; verstrekte gegevens en bijlagen zijn informatief en geven slechts een algemene weergave.

2. Een offerte is geldig voor een termijn, welke in de offerte zelf is vermeld. Mocht geen termijn zijn genoemd, dan geldt de aanbieding voor een termijn van veertien dagen.

3. FE behoudt zich te allen tijde het recht voor opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen FE en de wederpartij wordt pas geacht tot stand te zijn gekomen, indien en voor zover door FE de door wederpartij gegeven opdracht is aanvaard door middel van een schriftelijke verklaring, welke door de wederpartij voor akkoord is getekend en door FE retour is ontvangen. Een overeenkomst komt tevens tot stand door elektronische bestelling op de Australian website aangegeven wijze, gevolgd door een schriftelijke aanvaarding van de zijde van FE .

2. Een mondeling door de wederpartij verstrekte opdracht vervalt, wanneer deze niet onmiddellijk door FE door middel van een schriftelijke verklaring wordt aanvaard.

3. Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst binden FE slechts na schriftelijke aanvaarding daarvan door FE .

Artikel 4. Prijzen

1. Alle prijzen van de door FE geleverde zaken luiden in euro en zijn exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Indien de kostprijs van de door FE te leveren zaken gedurende de looptijd van de overeenkomst stijgt, is FE gerechtigd om de prijs van de order dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

Artikel 5. Levering en leveringstermijnen

1. De levering van zaken binnen Nederland geschiedt aan het leveringsadres van de wederpartij, waarbij FE de vracht- en administratiekosten in rekening zal brengen aan de wederpartij tenzij anders overeengekomen. Het afleveringsadres moet redelijk bereikbaar zijn voor die transportmiddelen, die voor leverantie algemeen gebruikelijk zijn. De wederpartij moet op het afleveringsadres voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorgdragen. Voor het lossen van de zaken en het laden van eventuele retourvrachten zal de wederpartij voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen om niet ter beschikking stellen. De wederpartij zal al het mogelijke doen om te bereiken dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveringsadres en het tijdstip waarop met het lossen der af te leveren zaken kan worden aangevangen tot een minimum wordt beperkt. Bij leveringen via de website van FE worden er voor de klant alleen verzendkosten in rekening gebracht.

2. FE is onverminderd ieders professionele verantwoordelijkheid en binnen de grenzen van haar wettelijke verplichtingen dienaangaande, verantwoordelijk voor het transport van de zaken tot aan de aflevering aan de wederpartij, voor zover dat leveringsadres zich binnen Nederland bevindt. FE is in dit verband gerechtigd om aan de (medewerkers van de) wederpartij dwingende voorschriften en instructies op te leggen, die de wederpartij en zijn medewerkers onverkort dienen op te volgen.

3. FE is te allen tijde vrij in de keuze van het transportmiddel. Indien de wederpartij een andere wijze van transport wenst, is daarvoor instemming van FE vereist en komen het extra kosten daarvan voor rekening van de wederpartij.

4. De levering van zaken aan een wederpartij die haar vestigings- of leveringsadres buiten Nederland heeft, geschiedt ex factory Veenendaal. Indien en voor zover FE de wederpartij behulpzaam is bij het verzorgen van transport, dan betekent dat nimmer dat de levering van de zaken elders plaatsvindt en evenmin dat FE enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ter zake van het transport op zich neemt. Het transport van de zaken geschiedt derhalve in alle gevallen voor rekening en risico van de wederpartij.

5. FE is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.

6. Indien de te leveren zaken niet binnen de leveringstijd worden afgenomen of in elk geval de overeengekomen afroeptermijn niet door de wederpartij in acht is genomen, is FE gerechtigd de betreffende zaken te factureren en zullen de zaken, indien mogelijk en met inachtneming van ieders professioneel verantwoordelijkheid, volledig voor rekening en risico van de wederpartij worden opgeslagen.

7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de opgegeven leveringstermijnen nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet-tijdige levering dient de wederpartij FE schriftelijk in gebreke te stellen. Bovendien zal de wederpartij FE in het voorkomende geval een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 6. Reclames

1. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken terstond na aflevering op eventuele zichtbare tekortkomingen en/of beschadigingen en tekortkomingen en/of beschadigingen die zij redelijkerwijs had kunnen ontdekken terstond schriftelijk en gespecificeerd aan FE te melden, bij gebreke waarvan FE gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.

2. Andere reclames dan bedoeld in lid 1 van dit artikel ter zake van de door FE geleverde zaken moeten door de wederpartij onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd schriftelijk ter kennis van FE worden gebracht. De wederpartij kan in ieder geval geen aanspraken meer doen gelden indien de kennisgeving aan FE later plaatsvindt dan 7 dagen na het moment waarop de wederpartij het gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

3. Reclames ter zake van verzonden facturen dienen uiterlijk op de vervaldag van de facturen schriftelijk ter kennis van FE te zijn gebracht.

4. De wederpartij is verplicht de instructies en voorschriften van FE inzake de wijze van opslag en verwerking van de geleverde zaken strikt in acht te nemen. De wederpartij kan geen aanspraken doen gelden bij verkeerd gebruik van de zaken.

5. De wederpartij dient te allen tijde FE de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

6. Indien de reclame door FE gegrond wordt geacht, behoudt FE zich het recht voor de zaken te vervangen dan wel voor de geleverde zaken een creditnota af te geven voor ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende zaken.

7. Retournering van de geleverde zaken aan FE kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming en met inachtneming van de daartoe opgestelde algemene verzendinstructies van FE . Retournering van zaken vindt plaats zonder recht op creditering van de wederpartij, met dien verstande dat FE in beginsel de redelijke en niet buitensporige kosten van vernietiging voor haar rekening zal nemen.

8. De aanwezigheid van een gebrek zoals bedoeld in dit artikel geeft de wederpartij niet het recht om enige betalingsverplichting jegens FE op te schorten.

Artikel 7. Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen te geschieden in euro, zonder korting en zonder enig recht op verrekening.

2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden alle betalingen van de website voor levering van zaken binnen Nederland via Ideal, Mastercard of Visa.. Wordt er niet op deze wijze betaald, dan dienen betalingen te worden voldaan op de door FE aangewezen bank- of girorekening, dan wel ten kantore van FE binnen 8 dagen na leverdatum tenzij anders afgesproken.

3. Indien de wederpartij in Nederland geen vaste woonplaats heeft in de zin van artikel 10 boek I Burgerlijk Wetboek, dient betaling plaats te vinden ofwel middels een onherroepelijk “Letter of Credit” betaalbaar bij de door FE aan te wijzen bank- of girorekening in Nederland, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, ofwel dient de wederpartij het gehele factuurbedrag te betalen voorafgaand aan de levering ervan door FE. In geval van betaling door middel van een letter of credit volgt de betaling onmiddellijk na aanbieding van de noodzakelijke documenten.

4. Indien overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid een andere wijze van betaling incasso is overeengekomen, dient de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, alle leveringen van zaken en/of diensten binnen de betalingstermijn vermeld of de factuurdatum te betalen. De door de bank of girodienst aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

5. Betaling zoals vernoemd in het tweede lid laat onverlet dat alle facturen binnen de in het vierde lid genoemde termijn dienen te worden betaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Indien de factuur niet binnen de overeenkomstig het vierde lid geldende termijn is voldaan, is de wederpartij enkel als gevolg daarvan in gebreke en is FE gerechtigde wettelijke rente in rekening te brengen over het nog onbetaalde bedrag, ingaande vijftien dagen na factuurdatum.

7. Indien de wederpartij jegens FE in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betaling- en/of andere verplichtingen, is de wederpartij gehouden alle door FE te maken kosten in verband met onder andere retourwissels, kwitanties of ongedekte cheques, alsmede gerechtelijk en buitengerechtelijke incassokosten, geen uitgezonderd, waaronder begrepen het honorarium, de bureaukosten en de B.T.W. van de door FE ingeschakelde raadsman, ook voor zover deze niet bij het vonnis zouden kunnen worden geliquideerd, voor zijn rekening te nemen en te betalen. Het wegens buitengerechtelijke incassokosten door de wederpartij aan FE te betalen bedrag zal minimaal 15% van de ter incasso gegeven hoofdsom plus rente belopen, zulks met een minimum van euro 500. – exclusief B.T.W.

Artikel 8 Zorgplicht

1. De wederpartij zal de geleverde zaken steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de zaken, dan wel de reputatie van de merken van FE en de met haar verbonden ondernemingen zouden kunnen worden aangetast.

2. De wederpartij zal voorts voldoen aan alle wettelijke vereisten, onder meer met betrekking tot opslag, hygiëne en arbeidsomstandigheden.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang de wederpartij geen volledige betaling heeft verricht van de vorderingen betreffende de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens de betreffende overeenkomst ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de bovengenoemde overeenkomsten, blijven de zaken voor risico van de wederpartij en blijven zij eigendom van FE.

2. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid als herkenbaar eigendom van FE te bewaren. Het is de wederpartij verboden deze zaken door te verkopen, zelfs in het kader van de normale bedrijfsvoering. De wederpartij is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffing- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekering op eerste aanzegging ter inzage te geven aan FE . Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars uit hoofde van voornoemde verzekeringen zullen, zodra FE te kennen geeft dit te wensen, door de wederpartij aan FE worden verpand tot meerdere zekerheid van de vorderingen van FE jegens de wederpartij.

Artikel 10. Zekerheidsstelling

1. Indien FE goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen uit de met FE gesloten overeenkomst niet zal nakomen, is FE voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van FE zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit deze overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet of een betalingsregeling is bedongen.

2. Nadat de door FE gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, of door de weigering tot zekerheidsstelling, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en kan FE de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een aan de wederpartij gerichte schriftelijke verklaring ontbinden en het reeds geleverde terugnemen, onverminderd haar rechten op vergoeding van kosten, interessen en schade, winstderving daaronder begrepen.

Artikel 11. Niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst

1. Van een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van FE is sprake indien FE na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen, tengevolge van onder andere maar niet uitsluitend oproer, molest, oorlog, terroristische aanslagen, natuurrampen, vandalisme, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel bij FE als bij derden, van wie FE de benodigde bescheiden, materialen, grondstoffen of personeel geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld- of risicosfeer van FE ontstaan.

2. Ingeval van niet-toerekenbare tekortkomingen, als bedoeld in het voorgaande lid, aan de zijde van FE worden de levering- en andere verplichtingen van FE opgeschort, tenzij FE verkiest alsnog, zodra dit redelijkerwijs mogelijk is, haar verplichtingen na te komen.

3. Indien door niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van FE de uitvoering der overeenkomst meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel FE als de wederpartij bevoegd de ontbinding van de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring in te roepen. In het laatste geval dienen FE en de wederpartij de aan de overeenkomst verbonden gevolgen onderling te regelen. FE heeft dan in ieder geval aanspraak op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

4. Ingeval van ontbinding of opschorting der overeenkomst ten gevolge van een niet-toerekenbare tekortkoming zal FE nimmer gehouden zijn tot enige schadevergoeding aan de wederpartij.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden, dan wel in de overeenkomst erkende aansprakelijkheden aan de zijde van FE, in het bijzonder schadevergoedingsaansprakelijkheden op welke rechtsgrond ook gebaseerd, ook voor zover deze aansprakelijkheden in verband staan met garantierechten van de wederpartij, worden, voor zover wettelijk toegelaten, uitgesloten.

2. Met name is FE niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en/of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, noch voor welke bedrijfsschade dan ook, geleden door de wederpartij dan wel door derden, ontstaan door onjuiste levering, en/of fouten en gebreken in de door FE geleverde zaken en/of verleende adviezen en/of verrichte diensten. Verder aanvaardt FE geen aansprakelijkheid voor schade welke is ontstaan door onjuiste of onoordeelkundige toepassing van door FE verleende adviezen en/of door haar geleverde zaken. FE is evenmin aansprakelijk indien zij vanwege een niet-toerekenbare tekortkoming niet in staat is aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

3. Indien FE ondanks het voorgaande toch aansprakelijk is, is de te betalen schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat FE van de wederpartij heeft ontvangen in het kader van de betreffende overeenkomst. De hoogte van de aansprakelijkheid van FE overschrijdt in ieder geval niet de kosten van het herstel van de niet conform de gesloten overeenkomst geleverde zaken dan wel de kosten van het vervangen van voren bedoelde zaken, al naar gelang een van beide kosten het laagste is.

4. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van FE en/of haar leidinggevenden .

Artikel 13 Geheimhouding

1. De wederpartij is verplicht alle vertrouwelijke informatie aangaande FE en de met haar verbonden ondernemingen geheim te houden.

2. Vertrouwelijke informatie bedoeld in het eerste lid omvat, niet limitatief, bedrijfsgeheimen, ontdekkingen, ideeën, concepten, ontwerpen, knowhow, technieken, specificaties, tekeningen, diagrammen, data, computer programma’s, zakelijke activiteiten en bezigheden, klantenlijsten, rapporten, studies en andere technische en bedrijfsinformatie. Vertrouwelijke informatie omvat verder beschrijvingen van het bestaan of de ontwikkeling van bovenstaande informatie.

Artikel 14

1. Tenzij in de overeenkomst of in deze algemene voorwaarden anders is voorzien, zijn alle leveringen die getransporteerd worden op risico van FE en haar transporteurs. De kosten voor het transport voor orders bij de website staan vast en de kosten voor transport voor alle andere orders wordt per order vastgesteld. Hierbij is er een uitzondering van transport met eigen vervoer, bij transport met eigen vervoer zijn de kosten en het risico voor de klant.

Artikel 15 Beëindiging van de overeenkomst

1. FE is gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling te beëindigen en zich onverwijld weer in bezit van de geleverde zaak te stellen: a. Indien de wederpartij enige verplichtingen uit deze overeenkomst niet, niet-tijdig, of niet ten volle nakomt;

b. bij aanvrage van surséance van betaling of faillissement van de wederpartij, dan wel bij verzoek om toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen ten aanzien van de wederpartij;

c. indien de wederpartij een rechtspersoon is, bij ontbinding of liquidatie van de wederpartij, dan wel indien de zeggenschap over of de beslissende stem in de wederpartij bij een derde komt te berusten;

d. indien beslag wordt gelegd op de zaak, dan wel bij vordering van overheidswege van deze zaak.

2. Indien FE de overeenkomst onmiddellijk beëindigt, zal de schade welke de wederpartij aan FE te dezer zake zal dienen te betalen, bestaan uit het bedrag van de gehele overeenkomst, onverminderd het recht van FE op eventuele verdere schadevergoedingen.

3. De wederpartij kan de overeenkomst slechts ontbinden als FE in verzuim is, in de zin van artikel 81 boek 6 Burgerlijk Wetboek, tenzij FE schriftelijk in de ontbinding toestemt.

Artikel 16 Hardheidsclausule

1. Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zodanig wijzigen dat nalevering van een of meer van deze algemene verkoopvoorwaarden daardoor in redelijkheid van een der partijen niet kan worden gevergd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst.

2. Ook in geval van nietigheid van de overeenkomst, een bepaling hieruit of een gedeelte daarvan, treden partijen in overleg over tussentijdse wijzigingen van de nietige bepalingen van de overeenkomst.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten met FE aangegaan is, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag gesloten op 11 april 1980 te Wenen (Trb 1981/184)), het Nederlands recht, zoals dat geldt voor het Rijk in Europa, van toepassing.

2. Ten aanzien van geschillen welke tussen FE en de wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zal uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Hilversum bevoegd zijn, behoudens de toepassing van artikel 108 lid 2, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Nieuw). FE blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

3. Behoudens tegenbewijs van het tegendeel zijn ter zake van alle door FE afgesloten overeenkomsten haar administratieve gegevens beslissend.